Home / Nieuws van de SAO / Morgenavond (20-2) Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Morgenavond (20-2) Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Almelo & Omstreken (SAO) nodig ik u uit tot het bijwonen van deJaarlijkse Algemene Leden Vergadering (JALV), die zal worden gehouden op;

Dinsdag 20 februari 2018

in het clubgebouw van de SAO aan de Steffensweg 3, 7601 EA Almelo tel: 0546-821269, aanvang 20.30 uur.
Met uw medewerking zal worden getracht de vergadering om 22.15 uur te beëindigen. Wij rekenen graag op uw komst.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen agenda.
Ieder stemgerechtigd lid kan voorstellen aan de agenda van de Algemene Vergadering toevoegen, mits deze één week van te voren bij het secretariaat van de vereniging zijn ingediend en door tenminste vijf stemgerechtigde leden schriftelijk zijn ondersteund. Deze zullen dan worden toegevoegd onder agendapunt 13.

3. Ingekomen stukken, die betrekking hebben op de JALV en eventuele bestuursmededelingen.

4. Notulen van de JALV, d.d. 21 febr. 2017. (De notulen zijn op te vragen bij de secretaris).

5. Jaarverslag secretariaat, zie jaarboek 2018.

6. Vaststelling balans, verlies en winstrekening 2017. Wanneer een lid belangstelling heeft kan hij of zij een verzoek aan het bestuur doen de financiële stukken in te mogen zien op een nader te bepalen tijdstip.

7. Verslag kascommissie.

8. Begroting boekjaar 2018 (zie punt 6)

9. Vaststelling contributie 2018.
Gezien onze financiële situatie stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen.

10. Bestuursbeleid.
a. Het afgelopen jaar
b. Het komende jaar

11. Benoeming kascontrolecommissie.
Zitting in de commissie had het afgelopen jaar, de heren Gerrit Huistede, Ton Kortenhorst en Raymond Meilink.
Als reserve is benoemd Frans van Lune. De commissie ondergaat een wijziging omdat Gerrit Huistede volgens rooster aftreedt en niet herkiesbaar is.
Voorstel: Ton Kortenhorst als 1e , Raymond Meilink als 2e en Frans van Lune als 3e commissielid te benoemen.
Tijdens de JALV zal een reservelid moeten worden benoemd.

12. Uitreiking prestatiebeker.

13. Eventueel ingelaste agendapunten.

14. Bestuursverkiezing.
a. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is secretaris Jarno Boers.
Het bestuur stelt voor om Bas ten Berge te benoemen als secretaris en Tonnie Westerhof toe te voegen aan het
bestuur als algemeen lid benoemen.
b. Door de leden te stellen tegenkandidaat voor het periodiek aftredend bestuurslid moet(en) schriftelijk worden
ingediend bij de secretaris en wel zeven (7) dagen voor aanvang van de JALV. Hiertoe is een door de
kandidaat(a)t(en) getekende bereidverklaring vereist, gesteund door tenminste 1/10 deel van het aantal
stemgerechtigde leden (10), wat moeten blijken uit handtekeningen en van namen in blokletters.

15. Aandacht genodigden.

16. Rondvraag leden.
Voor vragen c.q. mededelingen waar voorstudie voor nodig is, wordt verzocht deze 10 dagen van tevoren bij de
secretaris in te dienen.

17. Sluiting om ± 22.15 uur.

Tijdens de vergadering zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de SAO van toepassing. Op een gepast moment zal een pauze worden ingelast. Het bestuur wenst u allen een plezierige en vruchtbare vergadering toe en ziet u graag op 20 februari 2018 in ons clubgebouw.

Namens het bestuur,
Jarno Boers, secretaris.

Facebook

Twitter