Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT EN BELEID PERSOONSGEGEVENS SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ALMELO EN OMSTREKEN

Dit privacystatement / beleid persoonsgegevens is in werking getreden op 25 mei 2018.

De Scheidsrechtersvereniging Almelo en Omstreken (hierna te noemen scheidsrechtersvereniging) is zich ervan bewust dat het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van leden en derden én het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van mensen van groot belang is. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij kunnen onze activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Welke gegevens verzamelen we en op welke wijze? 
Wij verzamelen van al onze leden en donateurs de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en historie COVS-lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer (IBAN) en matchtiging tot automatische incasso
 • Specifieke scheidsrechter informatie (bijv. niveau en soort (zaal/veld/assistent.. etc.)
 • KNVB wedstrijden

De contactgegevens worden verzameld in het ledenbestand. Daarnaast staan de e-mailadressen ook opgeslagen in een contactenlijst van de (beveiligde) mailbox van de secretaris.

Gegevens worden verzameld door middel van het inschrijifformulier, contactofmulier of e-mall. Ook foto’s zijn “persoonsgegevens”. Bij SAO-activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s en verslagen staan opgeslagen op een drive en op de website en/of sociale media van de SAO.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • Het besturen van de vereniging en het faciliteren van de leden en relaties van de vereniging, conform onze statuten en het huishoudelijk reglement;
 • Alle gegevens van leden worden bijgehouden in een ledenbestand (in excel), dat uitsluitend toegankelijk is voor bestuurs- en commissieleden van de vereniging. Het bestand wordt gebruikt voor toezending van informatie, het incasseren van te betalen contributie en het anoniem analyseren van ons ledenbestand op kenmerken als leeftijdsopbouw, geografische spreiding, actief als scheidsrechter of niet en zo ja op welk niveau;
 • het toezenden van informatie over zaken die onze vereniging én de overkoepelende organisatie COVS Nederland betreffen. Dit doen we onder andere via het clubblad, losse mailberichten en waar nodig losse brieven;
 • het bepalen van de hoogte van de contributie (afhankelijk van de leeftijd)
 • het maken van verslagen van verenigingsactiviteiten in woord en beeld ter promotie en ter informatie;
 • het bepalen van de afdracht aan COVS Nederland (per lid wordt per maand een bedrag afgedragen).
 • Het opstellen van coachrapporten en begeleidingsrapporten van (assistent) scheidsrechters
 • Het in kaart brengen van aanstellingen van leden van de SAO

Foto’s en verslagen
Van verenigingsactiviteiten worden regelmatig foto’s gemaakt en geplaatst in het clubblad, en online op onze sociale media pagina’s en onze website: www.saoalmelo.nl . Daarnaast worden via al deze kanalen ook (tekstuele) verslagen geplaatst, waarbij mogelijk namen van personen gebruikt worden. Mocht je als lid, donateur of relatie hier tegen bezwaar hebben, laat ons dit dan per ommegaande weten via secretaris@saoalmelo.nl. We zullen binnen vier weken reageren op je melding en aangeven welke actie we eventueel ondernemen.

Formulieren op website
Via de website kunnen leden en derden via het invullen van een formulier onder andere het volgende doen:

 • zich aanmelden als lid of donateur: de gegevens worden als bovenstaand omschreven verwerkt
 • meedoen aan de spelregelquiz. De gevraagde gegevens (naam, mailadres en antwoorden) worden uitsluitend voor dat doel gebruikt en niet bewaard, langer dan nodig.
 • kleding of overige clubartikelen bestellen. De gevraagde gegevens worden gebruikt om de bestelling te kunnen leveren en indien van toepassing het verschuldigde bedrag te kunnen incasseren. De gegevens worden daarna niet bewaard
 • een vraag stellen of mededeling doen via het contactformulier. De vraag wordt beantwoord c.q. de opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. De gegevens worden alleen in de mailbox bewaard, niet langer dan strikt noodzakelijk wordt geacht.

Ingevulde formulieren op www.saoalmelo.nl worden automatisch verstuurd naar één van de verantwoordelijke bestuursleden. Ze worden niet in het content management systeem van de website bewaard. Zowel het content management systeem van de site als de mailbox zijn beveiligd met een (regelmatig wisselend) wachtwoord, waartoe uitsluitend een beperkt aantal bestuurs- en commissieleden toegang toe hebben.

COVS Nederland
Een aantal malen per jaar wordt een ledenlijst (Excel bestand) aangeleverd bij COVS Nederland. Zij gebruiken dit voor (anonieme) statische analyse, het bepalen van de verplichte afdracht aan de COVS én het toezenden van het digitale magazine De Scheidsrechter.

De scheidsrechtersvereniging verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden.

Hoe bewaren / verwerken wij de persoonsgegevens? 
Bovenstaand is reeds op punten aangegeven op welke wijze wij de persoonsgegevens gebruiken en bewaren. Wij bewaren de gegevens zolang als het lidmaatschap c.q. donateurschap c.q. relatie met betrokkene doorloopt, dan wel tot het moment dat hij of zij hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Bij het eindigen van de relatie verwijderen wij de verzamelde gegevens uit onze bestanden.

Beveiliging persoonsgegevens 
We betrachten als scheidsrechtersvereniging uiterste zorgvuldigheid met de persoonsgegevens en dragen, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. De scheidsrechtersvereniging streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, registreren wij deze te allen tijde. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens stellen wij deze hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zullen wij u hierover informeren.

Mocht u een mogelijk datalek constateren, informeer ons dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur. U kunt dit doen door ons te mailen secretaris@saoalmelo.nl óf door contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens 
De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 2. Recht op rectificatie (art. 16  AVG)
 3. Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 6. Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Indien u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, dient u dit schriftelijk te sturen naar secretaris@saoalmelo.nl. Binnen uiterlijk vier weken zal hier op worden gereageerd vanuit de scheidsrechtersvereniging.

Externe links

 • De website van de scheidsrechtersvereniging en de social mediakanalen kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites. Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend: secretaris@saoalmelo.nl. Binnen één maand wordt u, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Cookies
Voor de meting van webstatistieken verzamelt de scheidsrechtersvereniging anonieme gegevens over het gebruik van de website www.saoalmelo.nl Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw (geanominiseerde) IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit zelf in uw eigen browser instellen.

Commerciële e-mail en aanbiedingen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Wel brengen we mogelijk (gedoseerd) aanbiedingen van sponsors onder de aandacht van leden, donateurs en relaties, als dit onderdeel is van een sponsorovereenkomst tussen bedrijf en vereniging. In dat geval zijn de persoonsgegevens niet herkenbaar voor de andere partij.

Wijziging Privacystatement 
De scheidsrechtersvereniging kan dit privacystatement / beleid persoonsgegevens wijzigen. We zullen u hier via een bericht op de site en/of clubblad over informeren.

Vragen, opmerkingen of klachten 
Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacystatement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van dit privacystatement, wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een klacht heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Scheidsrechtersvereniging Almelo en Omstreken, Cato Elderinklaan 9, 7602 VR Almelo, of via een e-mail naar secretaris@saoalmelo.nl

Back to top button